လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger

ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉသဵင်ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်းလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်သေ တီႈလႂ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တွင်ႈထၢမ်မႃးလႆႈယူႇ။
http://www.saosu.info
http://www.maonum.com
http://pdf.maonum.com