ជ្រើសរើសបទនាយចឺម២០១៨ពីរោះៗ, Neay Jerm Song Collection 2018, KHMER SONG COLLECTION

KHMER SONG COLLECTION សូមស្វាគមន៍
១.ខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនបាត់
២.ស្នេហ៍ដំបូងជាស្នេហ៍បរាជ័យ
៣.បែកអូនដូចខាំគ្រាប់មីន
៤.នរក១៨ជាន់
៥.រាត្រីឯកា
៦.អារហាម
Sne Domboung Chea Sne Para Chey, Bek Oun Douch Kham Krab Min, Khan Choub Knea Yu Oun Mean Tmey Bat, Aroham, Reatrey Engka, Kbot Bong Tov Bong Angvor, Norok 18 Chhan
សូមចុច SUBSCRIBE បន្ទាប់មកចុចសញ្ញារូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានបទល្បីៗពីរោះៗ។ សូមអរគុណ !!!
Subscribe Channel : https://www.youtube.com/channel/UCtBNocPhLyTsLx5XZ1c6wog?sub_confirmation=1

Facebook Page : https://www.facebook.com/KhSongCollection/

Google+ : https://plus.google.com/u/0/117258077177217672073