បែកធ្លាយ​ សំ​លេង ហ៊ុន​សែន បញ្ជុន ឃាតករ​ទៅ​សំលាប់ ភរិយាកែម ឡី , RFA Khmer News Today,By Leakhana News

Welcome to Leakhana News Channel
======================================================
We are upload about Khmer News, Khmer Hot News, Khmer Daily News, Khmer breaking news, Cambodia Political news, Cambodia news, Cambodia Hot News. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos.
Please don't forget subscribe my channel
Thanks..!!
======================================================
Cambodia Politician:
Sam Rainsy | Khem Sokha | Hun Sen | Khem Veasna | Chun Chanboth | Kem ley | Chheang Vun | Sok eysan