យល់​ដឹង​អំពីផលវិបាកនៃ​ជំងឺ​ឬសដូង​បាត | Hemorrhoid, Khmer health, Health Care n Cambodia

ឆានែល All Knowledge សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវិឌីអូថ្មីៗ។

If you looking for independent news, Prehistory Historian, World war and knowledges and any video( Sport, Comedy, Music, Music video, khmer all video ) in Cambodia that you can follow and get daily update, So you come to the right place and will keep you update about local and political news from various sources to give you the basic idea of what's happening in the country.
យល់​ដឹង​អំពីផលវិបាកនៃ​ជំងឺ​ឬសដូង​បាត | Hemorrhoid, Khmer health, Health Care n Cambodia
Please Subscribe for more new video:
https://www.youtube.com/channel/UC0AoBg4YPu_N4_rNsEhr5XQ

Follow us by facebook:
https://www.facebook.com/mrkamsan/

Visit our website: www.khmer24hrs.com
..................................................................................
Football AFC:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsygYJt5HGGC6szqJUPVo2bB

....................................................................................
ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសុខភាព-Health Knowledge:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszXAei2WfzfHHmiLj4wy-0U
__
ប្រវត្តិសាស្រ្តពីភពលោក-World history
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszJ16vl8GWGFvRu7viYddZP

__
ខ្មែរក្រហម - Khmer Rouge
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsyfdvZXUG7KxwtrZMTORBhU

ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - Khmer History
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsxd8i8NdkI-6BKw0irzcsSk

_
នយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍-Politic and Event
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezswUiOEHnl1EvYKR6uGbNBMe


Khmer News Radio:
Radio Free Asia :https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsywS48qKrMEZMk_OqQlGtw2

Radio France International:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszjz-lJaOVHorSOgBxxhcNH

Voice of America( VOA) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszhhqAw6K4k5r4Ne7tz2OW6

ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsxd8i8NdkI-6BKw0irzcsSk

Khmer All Song:
Him Sivorn:https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsyya-CHZLwCqC9zCgHGRJL1


NOTE: Our graphic is originally designed by us, so please do not reuse without our permission.

Sources and references:

Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/

Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

Radio Franch International( RFI ) official website
http://http://www.rfi.fr/

Thank you for your watching